Begrippen

 • Bamboeyoga, Hoorn, postadres: ‘t Grachtje Over 61 Hoorn, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 371 55 289.
 • Leerling: degene die (privé) yogales(sen), workshop(s) en/of training(en) volgt c.q. wil volgen bij Bamboeyoga voor de jeugd. Dat is ook: klant die aanvraagt namens een school, organisatie.
 • Ouder/verzorger: In het geval de leerling minderjarig is, zal de ouder/verzorger tekenen voor de aanmelding. (i.g.v. school is dit de aanvrager die namens de school handelend optreedt en de offerte accordeert.)
 • Lessenserie: Een lessenserie is een reeks yogalessen die als 1 pakket wordt aangeboden. Het aantal lessen en het lestarief in het pakket variëren per lessenserie.
 • Workshop: Bamboeyoga biedt speciale workshops aan die te volgen zijn voor iedereen. De steeds wisselende inhoud van de workshop is leidend.
 • Op Maat: Bamboeyoga biedt ook yogalessen en training op maat aan. De inhoud hiervan wordt afgestemd op de leerling/leerlingen en wordt niet als standaard les of lessenserie aangeboden. De leerling/leerlingen is/zijn leidend voor de inhoud van deze lessen.
 • Training: Bamboeyoga biedt trainingen aan, waaronder de Mindfulnesstraining Aandacht werkt! De eigenschap van alle trainingen is aaneengesloten lessen (lessenreeks) en volgens een vaste inhoud en structuur wordt aangeboden.


Inschrijven en deelnemen aan lessen Yoga voor de jeugd bij BAMBOE 

Inschrijven voor (proef)lessen, lessenseries, workshops en trainingen verloopt vanuit de BAMBOE website via het online inschrijfsysteem MOMOYOGA. Hierop zijn alle actuele privacyregelingen van toepassing.

In voorkomende gevallen ontvang je een inschrijfformulier na afloop van de proefles om ter plekke in te vullen. Dit is altijd na overleg.

Een leerling kan deelnemen aan yogalessen bij BAMBOEYOGA nadat deze zich vooraf bij BAMBOEYOGA daarvoor heeft ingeschreven en het cursusgeld is betaald. Je hebt een plaats in de gewenste yogales nadat BAMBOEYOGA het cursusgeld heeft ontvangen. [zie: lesgeld en betaling]

Lesdata & lestijden

De lessen zijn ingepland volgens een planning die zichtbaar is op de website onder Lessen en ook in het Lesrooster van Momoyoga. (te bereiken met een bestaand account of vanaf de pagina ‘INSCHRIJVEN’ (klik op ‘HIER’)

Er zijn geen lessen in schoolvakanties en op (nationale) feestdagen.

Proeflessen zijn mogelijk gedurende het lesseizoen. In de winter en aan het begin van het schooljaar zijn er speciale voorproeflessen. Voor workshops zijn proeflessen in principe niet mogelijk.

Lesgeld, samenkorting, korting op inschrijving na proefles

Lesgeld voor een proefles ontvang je als korting retour bij inschrijving voor een Bamboe-activiteit (met uitzondering van specials zoals Familieyoga waarvoor geen proeflessen zijn).

Ingeschreven yogaleerlingen kunnen een geïnteresseerde gedurende hun eigen lessenserie 1 proefles gratis aanbieden.

In geval van tieneryoga: als je met een vriend of vriendin naar proefles komt, ontvang je samenkorting, dus samen een lager lesbedrag per persoon.

Proeflesgeld kan contant voldaan als dat gewenst is.

Eventuele cadeauacties van BAMBOEYOGA kunnen nooit bij elkaar opgeteld worden en zijn dus alleen geldig onafhankelijk van elkaar waarbij het gunstigste aanbod leidend is.

Betaling lesgeld

Het lesgeld van de leerling voldoe je altijd voorafgaand aan de (eerste) les na inschrijving via MOMOYOGA waarmee de betalingsverplichting is aangegaan. Dit geldt voor alle varianten: workshop, abonnement, strippenkaart, proefles.
Bank is ing NL05 INGB 0749440457 tnv M. Struik, Hoorn.
Proeflessen kun je ook contant voorafgaand aan de les voldoen.
Een automatische incasso geschiedt op de eerste werkdag van de maand.

Attentie: gebruik bij de overboeking alsjeblieft in de omschrijving het factuurnummer en de familienaam.

Alle actuele tarieven voor doorlopende lessen, series, workshops of trainingen staan op de website en in MOMOYOGA, met uitzondering van trainingen op maat.
Aanbetaling: alleen voor trainingen geldt een aanbetaling van 25% van de aanneemsom uiterlijk 1 maand voorafgaand aan de start om de training definitief te kunnen inplannen. Voor trainingen tot 750 euro geldt betaling van de aanneemsom in één keer.

Bamboeyoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende lestypen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website, en/of via de nieuwsbrief.

Is er betalingsbeperking? Neem dan contact met mij op via bamboeyoga@gmail.com of 06 41 393 488 om na te gaan of aangepaste betaling mogelijk is.

Een yogi of yogini kan meedoen aan een workshop of lessenserie nadat deze vooraf bij BAMBOEYOGA daarvoor is ingeschreven (in MOMOYOGA) en het lesgeld voorafgaand aan de eerste les heeft betaald. Inschrijving kan via de website www.bamboeyoga.nl
Een plaats in de workshop of les van een serie gegarandeerd nadat BAMBOEYOGA betaling van het cursusgeld heeft ontvangen voorafgaand aan de (eerste) les.

Beëindigen inschrijven

Beëindiging & opschorting van deelname aan de lessen (m.u.v. eenmalige dag-lessen zoals Familieyoga) kan schriftelijk tot 1 maand voor het einde van de lesperiode. Lees verder over de voorwaarden onder ‘Annulering’

Beëindiging inschrijving bij BAMBOEYOGA kan te allen tijde met in achtneming van de opzegtermijnen binnen een aangekocht abonnement of een workshop. Je gegevens verwijder ik uit het inschrijfsysteem MOMOYOGA en uit de BAMBOE nieuwbriefmailinglijst. Tenzij je aangeeft de nieuwsbrief nog te willen ontvangen.

Annulering lessen door de docent

Bamboeyoga behoudt zich het recht voor een lessenserie te annuleren. Dit kan het geval zijn bij onvoldoende deelnemers, of overmacht van de docent. Bij onvoldoende deelnemers neemt BAMBOEYOGA en opzegtermijn van ten minste 3 dagen van tevoren in acht. Tenzij er een vervangende les of nieuwe datum gewenst is en overeengekomen wordt, ontvang je reeds betaald cursusgeld per omgaande retour.

Annulering lessen door de leerling(en)

1. Annulering van een les uit een aangekochte Lessenserie (abonnement) kan tot 24 uur van tevoren inclusief restitutie van lesgeld van 1 les. Echter, zolang lessen inhalen bij BAMBOE niet tot de mogelijkheid behoort, kan de yogi/yogini de volgende les een vriend of vriendin meenemen. Er vindt dus geen restitutie van lesgeld plaats.

2. Annulering van een hele lessenserie/abonnement kan tot 7 dagen van tevoren inclusief restitutie van het lesgeld. Daarna is restitutie niet mogelijk.

3. Annulering van een eenmalige les/workshop (zoals proefles of Familieyoga) kan tot 72 uur van tevoren inclusief restitutie van lesgeld. B.V. uiterlijk de donderdag 10.00 uur voor de zondag van een familieyogales.
Na deze termijn kan BAMBOEYOGA het lesgeld niet meer terugbetalen. Als je de les wilt verzetten, dan hoor ik het graag.

Trainingen
Offertes voor trainingen zijn 2 weken geldig.
De onderstaande annuleringsvoorwaarden gelden wanneer je onverhoopt afziet van de training:
– annulering van de lessen/training vanaf 1 maand voor aanvang van de training leidt tot betaling van het volledige overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOE; ongeacht of er een vakantieperiode tussenzit.
– annulering van de training vanaf 1,5 maand voor aanvang van de training leidt tot betaling van 75% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOE; ongeacht of er een vakantieperiode tussenzit.
– annulering van de training vanaf 2 maanden voor aanvang van de training leidt tot betaling van 50% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOE; ongeacht of er een vakantieperiode tussenzit.
– annulering van de training vanaf 3 maanden voor aanvang van de training leidt tot betaling van 25% van het overeengekomen trainingsbedrag inclusief de btw aan BAMBOE; ongeacht of er een vakantieperiode tussenzit.
– annulering van de training vanaf meer dan 3 maanden voor aanvang van de training ontvangt de aanvrager slechts een factuur voor gemaakte administratiekosten a 75,- die binnen 14 dagen te voldoen ongeacht of er een vakantieperiode tussenzit.

BAMBOE neemt de onderstaande annuleringsvoorwaarden in acht wanneer de trainer onverhoopt afziet van de training:
– bij annulering door de trainer vanaf 1,5 maand voor aanvang van de training (ongeacht of er een vakantieperiode tussenzit) spant de trainer zich tot het uiterste in een passend alternatief met de aanvrager overeen te komen. Hierbij ontvangt de aanvrager 10% teruggaaf ex btw op de eindfactuur.
– bij annulering door de trainer vanaf 2-3 maanden voor aanvang van de training (ongeacht of er een vakantieperiode tussenzit) spant de trainer zich tot het uiterste in een passend alternatief met de aanvrager overeen te komen. Hierbij ontvangt de aanvrager 5% teruggaaf ex btw op de eindfactuur.
– mocht er ondanks uiterste inspanning van de trainer geen overeenstemming komen over een vervangende training dan ontvangt de offerte-ondertekenaar reeds betaald cursusgeld per omgaande retour.

Communicatie bij annulering:

Elke vorm van communicatie over annulering gebeurt bij voorkeur via e-mail of wordt door de annulerende partij schriftelijk bevestigd na telefonisch contact. Het e-mailadres is bamboeyoga@gmail.com.

Gezondheid – Verbod gebruik alcohol en drugs

Wanneer het vermoeden bij de docent bestaat dat een leerling onder invloed is van drugs of alcohol, kan hem toegang tot de les ontzegd worden – ook al is de les begonnen. Het is belangrijk te weten dat drugs (ook alcohol) en yoga geen goede invloed op elkaar hebben. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid gezond en zuiver aan de lessen deel te nemen. Dit bevordert de werking van de yoga en in belangrijke mate de sfeer voor de leerling en in de groep.

Kleding

Yoga doe je in gemakkelijke kleding en op blote voeten. Medische redenen om sokken aan te houden graag bij inschrijving aan de docent bekendmaken. Dit heeft onder meer te maken met veiligheid.

Aansprakelijkheid

Bamboeyoga en aandachttraining voor de jeugd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van yoga les(sen) via Bamboeyoga.
Yogalessen ‘Blije rust in je buik’ zijn aanvullend aan eventuele medische behandelingen soms ook in overleg met een arts of psycholoog, maar zijn nooit vervangend, adviserend of therapeutisch.

BAMBOEYOGA werkt alleen met gecertificeerde yogadocenten en zorgt altijd voor yogalessen van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans een blessure op te lopen tijdens een yogales. Door deelname aan een yogales bij Bamboeyoga, aanvaardt de Leerling het risico op een blessure.

Bamboeyoga biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

 • Als je niet zeker bent of je helemaal gezond bent, consulteer dan een arts voordat je met de yogalessen begint
 • Informeer de yogadocent vooraf als er gezondheidsproblemen zijn
 • Luister naar en volg de instructies van de yogadocent.
 • Voer de yoga oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
 • Voer geen yoga oefeningen uit die pijnlijk zijn.

Privacy gegevens en portretrecht

Bamboeyoga verzamelt persoonsgegevens van de leden voor het bijhouden van haar deelnemers- en geïnteresseerdenbestand, voor de uitvoering van betalingsopdrachten en voor de administratie van specials, proeflessen, lessen op maat, lessenreeks, workshops en trainingen. Bamboeyoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. E-mailadressen komen in een verzendlijst waarvoor de eigenaar via de BAMBOEwebiste, een e-mail of de BAMBOE-digitale nieuwsbrief zich heeft ingeschreven.

Bamboeyoga gebruikt de in het artikel 12.1 genoemde persoonsgegevens ook om leerlingen/ouders/verzorgers op de hoogte te brengen van activiteiten van Bamboeyoga en van eventuele wijzigingen in, bijvoorbeeld, lesdata. Dit gebeurt in een nieuwsbrief met een duidelijke disclaimer.

Als de leerling/ouderverzorger geen communicatie wil ontvangen van Bamboeyoga, kan dat schriftelijk worden medegedeeld via e-mail aan: bamboeyoga@gmail.com of via de unsubscribeknop in de digitale nieuwsbrief. De leerling/ouder/verzorger is ervan op de hoogte dat in dat geval mogelijk niet van alle diensten en producten van Bamboeyoga gebruik kan worden gemaakt.

Bamboeyoga geeft de persoonsgegevens maar ook van mogelijk ooit gemaakte foto’s van de leerlingen/ouders/verzorgers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden of publicatie in BAMBOE uitingen.

Vanwege de extra kwetsbare privacy van kinderen vraagt BAMBOE altijd eerst toestemming aan ouders/verzorgers en de kinderen voor plaatsing van eventuele yoga-actiefoto’s.

Geldigheid algemene voorwaarden
Deze door Bamboeyoga gebruikte algemene voorwaarden staan gepubliceerd op de website van BAMBOEYOGA. Door inschrijving en deelname aan een yogales, special, serie, workshop en training verklaart de leerling en ouder/verzorger zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.

Bamboeyoga kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website www.bamboeyoga.nl

 

Hoorn, d.d. 8 oktober 2018